Follow by Email

sobota, 13. januar 2018

Teden Božje Besede 14. 1. 2018-21. 1. 2018



Naslednjih nekaj nedelj (do začetka postnega časa) bomo pri nedeljskih bogoslužjih prebirali odlomke iz osrednjega dela prvega pisma, ki ga je apostol Pavel poslal vernikom v Korint. Podobno kot v drugih mladih krščan­skih skupnostih se tudi v Korintu verniki spopada­jo s številnimi težavami, na katere naletijo, ko je potrebno živeti krščansko v poganski grški kulturi. Zato se ne smemo čuditi, da Pavel zelo neposredno obravnava svojevrstna vprašanja, tudi o nravnem nauku, kot v tokratnem odlomku. 
Nekateri Korinčani so namreč me­nili, da je spolno uživaštvo nekaj naravnega in je zato dovoljeno kot hra­na in pijača. Pavel temu nasprotuje in se sklicuje na dostojanstvo kristjanovega telesa, ki je »več kot jed in pijača«. Hrana in pijača namreč spadata k zemeljskemu življenju in ju v prihodnji stvarnosti ne bo; naše telo pa je namenjeno za poveličanje, saj bo nekoč postalo duhovno telo. Naša telesa bodo namreč vsta­la poveličana, zato Pavel pravi, da so »udje Kristusovega telesa«. Prav za­radi tega je greh »proti lastnemu telesu«, greh nečistovanja, težji kakor ostali grehi. 
Da bi bil kar se da prepri­čljiv, Pavel uporabi krat­ko, a čudovito katehezo o človeškem telesu, ki more nagovoriti še tako mlačne­ga kristjana. Telo imamo od Boga, pravi, neizmerno dragoceni smo (»odkupljeni za visoko ceno«), zato nismo prepuščeni sami sebi (»Ne pripadate sebi«). Naše telo je zato »tempelj Svetega Duha«, Božje svetišče smo, zato ne moremo rav­nati drugače, kot da v svojem telesu poveličujemo Boga. V resnici gre za »argumente«, ki jim nihče ne more ugovarjati, zato jih (nas) roti: »Beži­te pred nečistovanjem.«
Roman Starc
Molitveni teden za edinost kristja­nov. Kristjani različnih veroizpove­di se vsako leto od 18. do 25. januarja zbiramo k molitvi ter različnim ekumenskim bogoslužjem in srečanjem za medsebojno razumevanje in edi­nost. Zavedamo se, da je razdeljenost velika rana in bolečina na telesu Kri­stusove Cerkve, zato želimo vsaj na tak način (z molitvijo in prijateljskimi stiki) ohranjati medsebojno poveza­nost in premagovati razlike. Zato vas lepo vabim k večji udeležbi pri sve­tih mašah v času molitvenega tedna. Sveto mašo 18.1. ob 18.30 bo daroval škof Šuštar, 25.1. ob 18.30 pa škof Jamnik. Lepo vabljeni tudi k ekumenskemu srečanju v cerkev Sv. Trojice v ponedeljek, 22.1. ob 18. uri. Maševal bo nadškof Stanislav Zore, po maši pa bodo pričevanja, sodelovala bo vokal­na skupina Psallite.
Verski tisk. Mesec januar je tudi »mesec verskega tiska«, saj je to čas, ko običajno poravnavamo naročni­ne, založbe pa si ob tem prizadevajo, da bi pridobile nove ali vsaj obdržale stare naročnike. Žal je v poplavi naj­različnejših tiskanih in elektronskih medijev ter interneta tudi verski tisk dostikrat prezrt, kar je škoda, saj imamo kar nekaj dobrih in kvalite­tnih revij in knjig. Zato vas vabim, da jih večkrat vzamete v roke ali se na­nje naročite. Naj vam zanje ne bo žal časa ali denarja, saj se na tak način tudi versko izobražujemo, oblikujemo in duhovno poglabljamo. Nekaj ver­skih publikacij lahko dobite tudi v na­šem kiosku.

»Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo.«(2 Mz 15,6)

Letos so za pripravo molitvenega tedna za edinost, ki ga obhajamo po vsem svetu, poskrbeli kristja­ni s Karibov. Za glavno temo so izbrali pesem, ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi se­stri Mirjam (2 Mz 15,1-21). Opeva osvoboditev in zmago nad zatira­njem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. Kri­stjane Karibskega otočja je ta pe­sem posebej nagovorila, ker je tudi njihova zgodovina zaznamo­vana s ponižujočim suženjstvom. Največ prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja pri­peljali evropski kolonizatorji. Ko­lonialni sistemi so izvajali trgovi­no z ljudmi in prisilno delo. S tem so podjarmljena ljudstva oropali njihovih neodtujljivih pravic: istovetnosti, človeškega dostojanstva, svobode in samoodločbe. Današnji kristjani na Karibih, ki pripadajo različnim krščanskim tradicijam, prepoznavajo Božjo roko, ki je na delu, da se konča to zasužnjevanje. Združuje jih izku­šnja Božjega rešilnega delovanja, ki jim prinaša svobodo. »Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje ... Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo, tvoja desnica, Gospod, drobi so­vražnika.«
Tudi Slovenija - skupaj z mnogimi drugimi narodi Srednje in Vzho­dne Evrope - je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od ideolo­škega nasilja komunizma. Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januar­ja 2018 pridružili hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi kri­stjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, ka­kor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša raz­deljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in medse­bojno nenaklonjenost, kar se mor­da skriva v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. Na­kloni nam, da bi se vsi zedinili v Tebi, da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. V Tebi, ki si popolna Ljube­zen, naj najdemo Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljube­zni in Resnici. Amen.
    Na praznik svetih treh kra­ljev je ob 9.00 v stolnici obhajal svoj srebrni jubilej škofovskega posvečenja upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran. Lepa slovesnost ob navzočnosti števil­nih vernikov je minila v zname­nju zahvale za milostni dar škofo­vske službe.
7. 1., ob 9.00 pa je nadškof msgr.
Stanislav Zore štirim bogoslovcem podelil službo bralca, enemu mašnega pomočnika in med pri­pravnike za stalni diakonat spre­jel dva kandidata.
    Prav tako v nedeljo, 7. 1., je pri večerni sveti maši sodelovala in po njej imela lep koncert dekliška vokalna skupina Bodeča Neža, ki deluje pod okriljem Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela v slovenskem zamejstvu v Italiji.
    V četrtek, 18. 1., bo ob 18.30 sveta maša ob začetku molitvene­ga tedna za edinost kristjanov. Da­roval jo bo pomožni škof msgr. dr. Franci Šuštar.
ob 19.30 v Baragovi dvorani v župnišču predstavitev knjige Andrijana Laha, Slovenske pisateljice in pisatelji v komunističnih zapo­rih. Prof. Andrijan Lah je slavist in komparativist, dolga leta je učil na Gimnaziji Bežigrad in bil bibliote­kar v Slovanski knjižnici.
    V četrtek, 25. 1., bo imel ob 18.30 pomožni škof msgr. dr. An­ton Jamnik sklep letošnjega tedna molitve za edinost kristjanov.
    V nedeljo, 28. 1., ob 18.30 bo v stolnici vzhodna liturgija sv. Jane­za Zlatoustega, ki jo bo vodil oče Mihajlo Hardi. Pel bo slovenski ekumenski zbor iz Novega mesta. Lepo vabljeni!
    Ponedeljek, 15. 1.: sv. Absalom, koprski škof
   Torek, 16. 1.: sv. Honorat, škof
    Sreda, 17. 1: sv. Anton (Zvonko) puščavnik, opat
    Četrtek, 18. 1.: sv. Marjeta Ogr­ska, kneginja
    Petek, 19. 1.: sv. Makarij Aleksandrijski, opat
    Sobota, 20. 1.: sv. Fabijan in Sebastijan, mučenca
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek 7. januarja, med krstom otrok:
»Dragi starši. Prinesli ste h krstu svoje otroke. To je prvi korak, zato naloga, ki jo imate, je naloga posredovanja vere. Potrebujemo Svetega Duha za posredova­nje vere. Sami je ne moremo posredovati. Da moremo posredovati vero, je milost Svetega Duha. Zaradi te možnosti po­sredovanja ste prinesli svoje otroke, da bi prejeli Svetega Duha.... Samo eno stvar bi vam rekel, ki se tiče vas. Posredova­nje vere je mogoča le v narečju: v narečju družine, v narečju očeta in mame, babice in dedka. Potem bodo prišli kateheti in razvijali naprej prvo posredovanje vere z idejami, z razlago. A ne pozabite tega, to se vrši v narečju. Če ni tega narečja doma in se ne govori med starši tega jezi­ka ljubezni, posredovanje ne bo lahko, je nemogoče. Ne pozabite tega. Vaša naloga je posredovanje vere, vendar z narečjem ljubezni po vaših domovih, v družini.«
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

sobota, 23. december 2017

Teden Božje Besede 24. 12. 2017-7. 1. 2018

RESNIČNA LUČ, KI RAZSVETLJUJE VSAKEGA ČLOVEKA...


Prižigamo veliko luči, da bi razsvetlili temo. Poslušamo mnogo glasov, da bi zaslišali pravega. Izrekamo brez števila besed, da bi našli Življenje. Ko pa zasveti sonce, so luči nepotrebne, ko zaslišiš glas srca, vse drugo obmolkne, in ko spregovori beseda, se rodi Življenje.Božična skrivnost naj s svojo svetlobo razsvetli vse vaše dni v letu 2018!  
Vaš župnik

»V začetku je bila Beseda in Bese­da je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog... Vse je po njej nastalo in brez nje ni nič nastalo, kar je nastalega.« Da, vse se je pravzaprav začelo z Be­sedo. Tam nekje daleč nazaj je bila v pravesoljno tišino prvikrat izrečena Beseda, s katero je Bog ustvarjal in klical v bivanje: »Bodi luč, bodi voda, zemlja, sonce, luna, žival in človek ... bodi Življenje!« Bila je beseda, bilo je mnogo besed, s katerimi je Bog kra­mljal s človekom v edenskem vrtu - kot prijatelj s prijateljem in prav gotovo sta si imela mnogo poveda­ti. 
Sladka govorica, prijetna melo­dija brezskrbnih dni je napolnjeva­la človekovo uho in srce, vse dokler ni bila izrečena neka druga, mnogo manj prijazna, trda in hladna bese­da: »Nočem te več ubogati in videti, poj­di proč od mene ... Želim biti sam svoj gospodar!« Kako je moglo takrat zaboleti Boga, ko se mu je izneverila ljubljena stvar, ki jo je sam naredil, ji dal življenje, razum in srce, ki jo je povzdignil nad vsa živa bitja, ki je vanj vtisnil celo svojo lastno podo­bo! Kako mu je moralo biti hudo, ko mu je človek obrnil hrbet in za ve­dno odšel iz rajskega vrta! A Bog človeka vendarle ni zapustil. 
Dal mu je največ, kar je imel, vso svojo ljubezen, ki jo je premogel v podobi svojega Sina. Da, Bog je še enkrat izrekel Besedo in poslal to Besedo na svet. Lahko bi rekli, da je na poseben način še enkrat ustvaril človeka - novega človeka, novega, boljšega Adama. Bog je izbral Življe­nje, zato nas vabi, da tudi mi sledi­mo njegovi izbiri. Za nas mora biti ne samo v teh dneh, ampak vsak dan našega življenja praznik veselja in slavljenja Boga.
Zato postanimo zares »glasniki rado­sti«, prinašalci miru in veselega sporo­čila. Pridružimo se angelom v nebesih in skupaj z njimi prepevajmo Glorijo, skupaj z njimi razglašajmo vsemu sve­tu: »Naznanjam vam veliko veselje, ro­dil se vam je danes Zveličar, ki je Kristus Gospod!«
Roman Starc

»Pohiti, Jezus, glej, tu imaš moje srce! Moja duša je revna in brez če­dnosti. Bodla te bo slama neštetih nepopolnosti in boš jokal. Toda, kaj hočeš, moj Gospod? To je vse, kar imam. V svoji revščini se mi smiliš, pomilujem te, solze čutim v očeh . Jezus, olepšaj mojo dušo s svojo nav­zočnostjo, okrasi jo s svojo milostjo, sežgi vso to slamo in jo spremeni v mehko ležišče za svoje presveto telo. Jezus, čakam te. Zunaj brije mrzla burja. Pridi v moje srce; siromaček sem, a te bom, kolikor bo mogoče, pogrel. Vsaj to želim: sprejmi mojo dobro voljo, da bi te rad lepo sprejel, da bi te zelo rad imel in bi se rad zate žrtvoval .
Pridi Jezus, veliko ti imam poveda­ti, ti zaupati veliko težav, veliko že­lja, veliko obljub, veliko upov. Ho­čem se ti pokloniti, te poljubiti na čelo, moj Jezušček, in se ti znova da­rovati za vselej. Pridi, o Jezus, nikar se več ne mudi, sprejmi moje vabilo in pridi!«
sv. Janez XXXIII.
    Nedelja, 24. 12.: 4. adventna ne­delja, sveti večer
    Torek, 26. 12.: sv. Štefan, diakon, prvi mučenec, dan samostoj­nosti
    Sreda, 27. 12: sv. Janez, apostol, evangelist
    Četrtek, 28. 12.: sv. nedolžni otroci, mučenci
    Petek, 29. 12.: sv. David, kralj
    Sobota, 30. 12.: sv. Feliks I, papež
    Nedelja, 31. 12.: Nedelja svete družine, Silvester, papež, drugi sveti večer
    Ponedeljek, 1. 1.: Marija, Božja Mati, novo leto, dan miru
    Torek, 2. 1.: sv. Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj
    Sreda, 3. 1.: Presveto Jezusovo ime
    Četrtek, 4. 1.: sv. Angela Folinjska, redovnica
    Petek, 5. 1.: sv. Emilijana (Mile­na), devica, prvi petek
    Nedelja, 7. 1.: Nedelja Jezusove­ga krsta
    V nedeljo, 24. 12., bodo dopoldan­ske svete maše po običajnem redu. Ob 16.00 bodo slovesne večernice in so- maševanje stolnega kapitlja, ki ga bo vodil škof Franc Šuštar. Po končani sveti maši bo še molitev oz. »ura bogoslužnega branja«. Sledila bo sveta maša ob 18.30. »Družinska polnočnica« bo ob 21.00, slovesno polnoč­no sveto mašo ob 24.00 pa bo daro­val nadškof Stanislav Zore.
    V ponedeljek, na božič, bodo svete maše po nedeljskem redu. Sveto mašo ob 9.00 bo daroval škof Franc Šuštar, ob 16.00 pa nadškof Zore. Pri sveti maši ob 18.30 bo s pe­tjem sodeloval in imel po njej kon­cert božičnih pesmi baritonist Ma­tjaž Robavs.
    V torek, 26. 12., bodo svete maše po prazničnem redu: ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30., 16.00 in 18.30.
    V nedeljo, 31. 12., bo ob 16.00 sveto mašo daroval škof Franc Šu­štar in pri njej blagoslovil otroke. Pri sveti maši ob 18.30 bomo zape­li zahvalno pesem in se zahvalili za preteklo leto.
    V ponedeljek, 1. 1., bodo svete maše po nedeljskem redu. Sveto mašo ob 16.00 bo daroval škof Franc Šuštar.
    V torek, 2. 1., bo večerna sveta maša z večernicami.
V četrtek, 4. 1., je četrtek pred pr­vim petkom. Po večerni sveti maši bo pred Najsvetejšim molitev za nove duhovne poklice in svetost du­hovnikov.
    V petek, 3. 1., bo ob 8.30 moli­tev predNajsvetejšim in posveti­tev Srcu Jezusovemu, ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in po njej sveta maša.
    V soboto, 6. 1., bo ob 9.00 slove­snost »srebrnega« jubileja škofo­vskega posvečenja nadškofa msgr. Alojza Urana. Slovesnost bo pre­našal radio Ognjišče. Lepo vabljeni! Svete maše bodo: ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 16.00 in 18.30 (molitev ob 8.30 ter sveta maša ob 10.30 odpadeta).
    V nedeljo, 7. 1., bo pri sveti maši ob 9.00 nadškof Stanislav Zore po­delil bogoslovcem prvega in tretje­ga letnika službi bralcev in mašnih pomočnikov.
Po stari slovenski navadi se po družinah na vse tri svete ve­čere zberemo skupaj in ob mo­litvi ter prepevanju božičnih pesmi blagoslovimo domove in družine. Ne pozabite in ne opuščajte tega lepega običaja!
V stolnem kiosku lahko dobite posebne stenske koledarje, izdane ob blagoslovu novih oltarnih prtov v stolnici. Prispevek za koledar je 5 €.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/ in TW@stolnica
Papež Frančišek na tretjo adventno nedeljo: »Sv. Pavel nas vabi, da se pripravimo na Gospodov prihod tako, da prevzamemo tri drže: stalno veselje, vztrajna molitev in nenehno zahvaljevanje. 'Zmeraj se veselite,' pravi. To pomeni ostati vedno v veselju, tudi takrat, ko stvari ne gredo po naših željah. To je namreč tisto globoko veselje in mir, ki izvira iz notranjosti. Veselje pa je utemeljeno na vztrajni molitvi. Sv. Pavel pravi: »Neprenehoma molite.« Po molitvi lahko vstopimo v trden odnos z Bogom, ki je vir pravega veselja. Tretja drža, ki jo je nakazal Pavel, pa je nenehno zahvaljeva­nje, torej hvaležna ljubezen do Boga. On je namreč z nami zelo velikodušen, mi pa smo povabljeni, da smo vedno hvaležni za njegove dobrine, za njegovo usmiljeno ljube­zen, za njegovo potrpežljivost in dobroto, s tem da živimo v nenehnem zahvaljevanju. Veselje, molitev in hvaležnost so tri drže, ki nas pripravljajo na to, da bomo pristno doživeli božič.
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/
 

petek, 15. december 2017

Teden Božje Besede 17. 12.-24. 12. 2017



Tretja adventna nedelja se imenuje tudi nedelja »Gaudete«, veselja. Čas Jezusovega rojstva se namreč pribli­žuje, »vznemirjenje« narašča in le še malo, pa se bodo težko pričakovane Božje obljube izpolnile. Resnost in spokornost adventnega časa zato v nas ne smeta in ne moreta prikriti veselja, ki nas ob tem navdaja. To ima v mislih apostol Pavel, ko Tesaloničanom jasno in odrezavo na­roča: »Vedno se veselite,« ter: »Nepre­nehoma molite,« in še: »V vsem se zahvaljujte.« V treh kratkih in jedr­natih stavkih povzame tri temeljne drže kristjana, ki ve za razlog svoje­ga upanja, kakor pravi apostol Peter. Veselje je za kristjana v tem svetu sad odrešenja, molitev notranja usme­ritev celotnega življenja k Bogu, za­hvala pa drža, ki izhaja iz zavesti, da kristjan zaradi Gospodovega priho­da živi izpolnjeno življenje. Razlogov za veselje je torej več kot dovolj, zato Pavel niti ne čuti potrebe, da bi to po­sebej razlagal in utemeljeval. Našteva dejstva, ki morajo biti vsakemu razmišljajočemu človeku razumljiva.
Kratek in jedrnat je tudi v drugem delu, kjer daje navodila glede izrednih darov Sve­tega Duha. Njegovega de­lovanja namreč človek ne sme prezreti in mu ne po­stavljati ovir. Biti mora do­volj odprt, da ga sprejme, pa zopet toliko previden, da ne na­seda tistemu, kar ni pristno. Podobno velja, ko gre za presojanje preroštev, saj Bog v vseh časih uporablja ljudi, da po njih spodbuja, opominja in opo­gumlja. Zelo pomemben je torej dar razločevanja, s katerim človek »vse preizkuša« in ohranja v sebi tisto kar je dobro, »vzdrži« pa se zla. Kdor tako dela, bo v sebi ohranil Božji mir, ki ga bo posvetil, da bo postajal vedno bolj popoln, »dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus«.  
Roman Starc
Božična devetdnevnica. Vstopili smo v drugi del adventnega časa, ki ga na poseben način zaznamuje božič­na devetdnevnica. Doslej je bilo v bo­goslužju bolj v ospredju pričakovanje drugega Kristusovega prihoda, sedaj pa se začenja poglobljena priprava na praznovanje Jezusovega rojstva. Tako kot ste navajeni, boste lahko pri devetdnevnici sodelovali pri mašah ob 9. uri in 18.30. Več o njenem pomenu si preberite v posebnem prispevku.
Sveta spoved. Prav gotovo bo večina izmed vas v teh dneh pristopila tudi k zakramentu svete spovedi. Razpored spovedovanja v stolnici bo objavljen na oglasnih deskah. Potrudili se bomo, da bo v predvidenih urah na voljo vsaj en spovednik. V primeru, da ni niko­gar v spovednici, pa se lahko vedno obrnete na osebje stolnice, da poišče­jo spovednika. Naj vam bo tudi dobro opravljena spoved spodbuda in vir ve­selja pri božičnem praznovanju.
»Obiskovalci« stolnice. Vsi opa­žamo (zlasti se je to pokazalo v prete­klem vikendu), kako moteče je lahko obnašanje turistov in njihovih vodičev, ki ne spoštujejo urnika svetih maš. Kljub napisom, ki jih na to opozarja­jo, se mnogi med mašami sprehajajo in celo pogovarjajo po stolnici. Žal ni­mamo toliko prostovoljcev oz. sodelav­cev, da bi lahko vse dneve od jutra do večera dežurali in skrbeli za red, zla­sti takrat, kadar motijo našo zbra­nost med mašo ali obredi. Zato vas najprej prosim za potrpljenje, saj gre za »občutljivo« temo, ki je ne moremo enostavno rešiti. Dokler se ne najde
kakšna bolj učinkovita rešitev, bomo včasih (po potrebi) stolnico za kakšno uro tudi zaklenili, da jo lahko očistimo in pospravimo. 
Opazili ste že, da smo z vrvmi zagradili osrednji prehod, da vsaj malo omejimo gibanje, zlasti se­daj, ko je zunaj več mokrote, snega, soli... Prosim vas, da to sprejmete z razumevanjem, tudi če vas kdo od redarjev morda pomotoma »zamenja« za turista. Mirno mu lahko poveste, da ste prišli molit ali k maši, pa vas bo spustil naprej. Naša želja je samo, da bi stolnica v prvi vrsti ostala kraj molitve in zbranosti, tudi če je za to po­trebno kakšnega turista (zlasti če se ne zna obnašati) obrniti pri vratih.
Ob dnevih od 16. decembra do sve­tega večera po naših cerkvah od­mevajo znane melodije božične devetdnevnice »Kralja, ki prihaja, pridite molimo ...«, ki predstavlja neposredno bogoslužno pripra­vo na božič. Vernikom želi pribli­žati hrepenenje in pričakovanje Gospodovega rojstva. Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri bogoslužju dajejo posebne antifone, imenovane tudi Odpevi, ki so odpevi pred Marijinim slavospevom Magnificat. Antifone razlagajo prispodobe iz bogate svetopisemske simbolike, ki na­poveduje Jezusovo rojstvo. Njihov namen je pospešiti in spodbuditi veselo pričakovanje. O-odpevi se imenujejo zato, ker se vsi začenja­jo z medmetom občudovanja in poveličevanja oz. hrepenenja in Ob blagoslovitvi novih prtov začudenja: »O«. V sedmih dneh se tako zvrstijo naslednje antifone: O Modrost, O Gospod in Voditelj, O ko­renina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzhajajoči, O Kralj narodov ter O Emanuel.
Te antifone pozna Cerkev že iz časa Amalarija iz Metza (+ 851 po Kr.), ki je predstavnik alegorične­ga načina razlaganja bogoslužja. Tem sedmim antifonam je za 24. december dodana antifona iz pr­vih večernic praznika Gospodo­vega rojstva: Ko bo jutri sonce vzšlo, bomo videli najvišjega Kralja, ki pri­haja ...
Obisk devetdnevnice in dobro opra­vljena spoved sta najlepša priprava na božič, zato se, če le morete, potrudi­te, da je ne zamudite ali opustite. Prav gotovo bo potem tudi vaše praznova­nje veliko lepše in duhovno bolj bogato.
    Nedelja, 17. 12.: 3. adventna nedelja
    Ponedeljek, 18. 12.: sv. Vunibald, opat
    Torek, 19. 12.: sv. Urban V., pa­pež
    Sreda, 20. 12: sv. Dominik, opat
    Četrtek, 21. 12.: sv. Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
    Petek, 22. 12.: sv. Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
    Sobota, 23. 12.: sv. Janez Kancij, duhovnik
    Nedelja, 24. 12.: 4. adventna nedelja, Sveti večer
    Na drugo adventno nedeljo,
10. 12. , je bila ob 16. uri v stolni­ci odmevna slovesnost, pri kateri je g. nadškof msgr. Stanislav Zore blagoslovil nove prte za oltarje v stolnici. Klekljarice, narodne noše in verniki iz vse Slovenije so dodo­bra napolnili stolnico. K duhov­ni zbranosti in lepoti bogoslužja je pripomoglo tudi petje deškega zbora Schellenburg.
    V petek, 8. 12., na praznik Brezmadežne, so bogoslovci ob 17. uri pripravili lepo akademijo z naslovom: »Vrača se Mati domov« ob 70-letnici vrnitve Marijine mi­lostne podobe iz stolnice na Brezje.
Akademija bogoslovcev ob obletnici vrnitve Marijine milostne podobe in stolnice na Brezje Foto: S
    V sredo, 20. 12., bo ob 180- letni­ci rojstva Antona Foersterja pri maši sodeloval MePZ Anton Foerster, po maši pa bodo imeli še koncert.
    V četrtek, 21. 12., bo ob 18.30 sve­ta maša za domovino ob Dnevu dr­žavnosti. Daroval jo bo g. nadškof msgr. Stanislav Zore, na koru pa bodo prepevali pevci MePZ Jakob Petelin Gallus iz Celovca. Lepo vabljeni!
    V ponedeljek, 25. 12., bo pri sv.
maši ob 18.30 sodeloval baritonist Matjaž Robavs ter imel po njej tradi­cionalni koncert božičnih pesmi.
    Na nedeljo Svete Družine, 31. 12., bo imel dramski igralec in re­žiser Zoran A. More po mašah ob 10.30 ter 16. uri umetniško homi- lijo »V svetlobi Božje besede«.

Devetdnevnica bo vključena v sveti maši ob 9.00 ter ob 18.30. 
Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

V stolnem kiosku lahko dobite posebne stenske koledarje, izdane ob blagoslovu novih oltarnih prtov v stolnici. Prispevek za koledar je 5 €.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja: »Da je Marija 'milosti polna'pomeni, da je polna Božje navzočnosti. In če je v celoti napolnjena z Bogom, v njej ni prostora za greh. To je nekaj izjemne­ga, kajti vse v svetu je žal onesnaženo z grehom. Vsak med nami, ko pogleda vase, vidi temne plati. Tudi največji sve­tniki so bili grešniki. Vse stvarnosti, tudi najlepše, so načete z zlom - vse, razen Marije. Ona je edina 'zelena oaza' člove­štva, edina neomadeževana, ustvarje­na kot brezmadežna, da bi s svojim 'da' v polnosti sprejela Boga, kije prihajal na svet, ter tako začela novo zgodovino ... To, da je ostajala z Bogom, se z njim pogovarjala v vsaki okoliščini, je njeno življenje naredilo lepo. Ne zunanjost, ne to, kar mine, ampak srce, kije usmerje­no k Bogu, to naredi življenje lepo.
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/